24.09.2020
17:00 - 18:30
Ort: Karmeliterkirche Weißenburg i. Bay.
22.10.2020
17:00 - 18:30
Ort: Karmeliterkirche Weißenburg i. Bay.
26.11.2020
17:00 - 18:30
Ort: Karmeliterkirche Weißenburg i. Bay.
17.12.2020
17:00 - 18:30
Ort: Karmeliterkirche Weißenburg i. Bay.